Chức năng nhiệm vụ


          Theo Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là Quỹ) thì Quỹ có các nhiệm vụ chính như sau:

      

  1. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cấp, tiền bồi thường thiệt hại về môi trường, phí bảo vệ môi trường, các khoản hỗ trợ, đóng góp, uỷ thác đầu tư của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn hoạt động cho Quỹ.
  2. Hỗ trợ tài chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có các chương trình, dự án, các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, phân loại rác tại nguồn, tiết giảm, tái sử dụng, tái chế chất thải, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, phòng, chống, ứng phó, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, xử lý triệt để các nguồn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố; giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ nhưng phạm vi ảnh hưởng lớn với hình thức hỗ trợ, bao gồm:

            a) Ưu tiên cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn, nước thải và khí thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp;

            b) Hỗ trợ lãi suất vốn vay, bảo lãnh vay vốn cho các dự án môi trường vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

            c) Đồng cho vay vốn các dự án bảo vệ môi trường phù hợp với các tiêu chí, chức năng của Quỹ với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước phục vụ cho các hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

           3. Nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được phép khai thác khoáng sản.

            4. Nhận ủy thác và ủy thác để hỗ trợ đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường.

            5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân Thành phố phân công.


Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK