Hồ sơ Hỗ trợ tài chính

Biên nhận hồ sơ vay vốn - Cá nhân

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Số:           /BN-QBVMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 20    BIÊN NHẬN HỒ SƠ Người nộp/Người Chi tiết

Biên nhận hồ sơ vay vốn - Công ty TNHH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Số:            /BN-QBVMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 BIÊN NHẬN HỒ SƠ Người Chi tiết

Biên nhận hồ sơ vay vốn - Công ty Cổ phần

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Số:         /BN-QBVMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 20 BIÊN NHẬN HỒ SƠ Người nộp Công ty Số Chi tiết

Biên nhận hồ sơ vay vốn - Hợp tác xã

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Số:             /BN-QBVMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 20     BIÊN NHẬN HỒ Chi tiết

Giấy đề nghị vay vốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -----oOo----- …………………, ngày …… tháng …… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH  Kính gửi : QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH I.  THÔNG TIN BÊN ĐỀ NGHỊ NHẬN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH Tên doanh nghiệp: Chi tiết

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK